۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

معاون پژوهشی

 

دکتر بتول تیرگری

درجه علمی : دکتری پرستاری                                    

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن

03431325219

فکس

03431325218

پست الکترونیک

b_tirgari@kmu.ac.ir

 

کارشناس معاونت پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن

فاطمه ذرین نعل

کارشناس

31325207