۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 

 

دکتر فیروزه میرزائی

مرتبه علمی: استادیار

درجه علمی :دكتراي بهداشت باروری

تلفن

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۱۹

فاکس

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۱۸

پست الکترونیک

f_mirzaee@kmu.ac.ir