۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

آرايش دروس  کارشناسی پرستاری روزانه
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم اول

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱             

تشریح

۱۵۶۰۶۴۵

۰,۵

۱,۵

__

۲             

فیزیولوژی

۱۵۶۰۶۴۶

۰,۵

۲,۵

__

۳             

بیوشیمی

۱۵۱۲۴۰۰

۰,۵

۱,۵

__

۴             

اصول و مهارتهای پرستاری ۱و۲

۱۵۶۰۶۰۸

۱

۳

__

  ۵             

شیمی پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۰۵

__

۲

__

۶             

زبان پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۰۷

__

۴

__

۷             

زبان پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۰۳

__

۲

__

۸             

زیست پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۰۴

__

۲

__

۹             

تربیت بدنی ۱

۱۵۲۹۴۰۰

۱

__

__

۱۰          

اصول ومهارتهای دانشگاهی

۱۵۶۰۶۸۶

__

۰,۵

__

جمع کل واحدها

۵/۱۲ واحد           به استثناء واحدهای پیش دانشگاهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم دوم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

میکروب شناسی

۱۵۱۹۴۰۱

۰,۵

۱,۵

__

۲

انگل شناسی

۱۵۱۹۴۰۲

۰,۵

۱,۵

__

۳

ایمنولوژی

۱۵۱۹۴۰۰

۰,۵

۱,۵

__

۴

پرستاری بهداشت جامعه ۱

۱۵۵۳۴۰۲

__

۲

__

۵

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

۱۵۶۰۶۱۹

__

__

۱

۶

تغذیه و تغذیه درمانی

۱۵۴۵۴۰۰

__

۲

__

۷

فن آوری اطلاعات در پرستاری

۱۵۶۰۶۰۷

۰,۵

۰,۵

__

۸

روانشناسی فردی و اجتماعی

۱۵۶۰۶۴۸

__

۲

__

۹

زبان عمومی

۱۵۱۶۴۰۱

__

۳

 

۱۰

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی ۱

۱۵۶۰۶۱۰

__

۳

__

جمع کل واحدها

۲۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم سوم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱          

کارآموزی پرستاری داخلی جراحی ۱

۱۵۶۰۶۲۲

__

__

۱

۲          

اصول اپیدمیولوژی

۱۵۵۳۴۰۰

__

۲

__

۳          

داروشناسی

۱۵۵۱۴۰۰

__

۳

__

۴          

پرستاری بهداشت جامعه ۲

۱۵۵۳۴۰۳

__

۲

__

۵          

بررسی وضعیت سلامت

۱۵۵۳۴۰۱

__

۱

__

۶          

فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

۱۵۶۰۶۰۶

__

۱

__

۷          

پرستاری بهداشت روان ۱

۱۵۶۰۶۱۶

__

۲

__

۸          

اندیشه اسلامی ۱

۱۵۶۰۶۰۰

__

۲

__

۹          

انقلاب اسلامی

۱۵۶۰۶۰۳

__

۲

__

۱۰     

فارسی

۱۵۱۶۴۰۰

__

۳

__

جمع کل واحدها

۱۹

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم چهارم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

پرستاری داخلی جراحی ۲

۱۵۵۲۴۰۱

__

۴

__

۲

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ۱

۱۵۵۶۴۰۰

__

۳

__

۳

پرستاری بهداشت روان ۲

۱۵۶۰۶۱۷

__

۲

__

۴

کاراموزی بهداشت جامعه

۱۵۶۰۶۲۱

__

__

۱

۵

پرستاری بهداشت جامعه ۳

۱۵۶۰۶۰۹

__

۱

__

۶

زبان تخصصی

۱۵۱۶۴۰۲

__

۲

__

۷

تاریخ تحلیلی اسلام

۱۵۶۰۶۰۴

__

۲

__

۸

تربیت بدنی ۲

۱۵۲۹۴۰۱

__

۱

__

۹

اندیشه اسلامی ۲

۱۵۶۰۶۰۱

__

۲

__

۱۰

آمار حیاتی مقدماتی

۱۵۳۰۴۰۰

۵/۰

۵/۱

__

جمع کل واحدها

۲۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم پنجم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

کارآموزی بیماریهای داخلی جراحی ۲

۱۵۶۰۶۲۳

__

__

۲

۲

کارآموزی بهداشت روان

۱۵۶۰۶۴۷

__

__

۱

۳

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی ۳

۱۵۶۰۶۱۱

__

۴

__

۴

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان۲

۱۵۵۶۴۰۱

__

۲

__

۵

کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان

۱۵۶۰۶۲۰

__

__

۱

۶

پرستاری کودکان ۱

۱۵۶۰۶۱۴

__

۲

__

۷

اخلاق اسلامی

۱۵۶۰۶۰۲

__

۲

__

۸

تفسیر قرآن

۱۵۶۰۶۰۵

__

۲

__

۹

پرستاری در بحران فوریتها

۱۵۶۰۶۱۳

۵/۰

۵/۱

__

جمع کل واحدها

۱۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم ششم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

کارآموزی داخلی جراحی ۳

۱۵۵۲۴۰۶

__

__

۲

۲

 بیماریهای داخلی جراحی ۴

۱۵۶۰۶۱۲

__

۴

__

۳

کارآموزی داخلی جراحی ۴

۱۵۵۲۴۰۷

__

__

۲

۴

پرستاری کودکان ۲

۱۵۶۰۶۱۵

__

۳

__

۵

کارآموزی پرستاری کودکان

۱۵۶۰۶۲۴

__

__

۱

۶

پرستاری ویژه

۱۵۵۱۴۰۲

__

۳

__

۷

اصول مدیریت و خدمات پرستاری

۱۵۵۱۴۰۴

__

۲

__

جمع کل واحدها

۱۷

 
 
 

ردیف

نام دروس ترم هفتم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه

۱۵۶۰۶۲۶

__

__

۳

۲

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت

۱۵۵۱۴۰۷

__

__

۲

۳

کارآموزی در عرصه   بهداشت روان

۱۵۶۰۶۳۱

__

__

۱

۴

کارآموزی در عرصه کودکان ۱

۱۵۶۰۶۲۹

__

__

۱

۵

کارآموزی در عرصه کودکان ۲

۱۵۶۰۶۳۰

__

__

۱,۵

۶

کارآموزی در عرصه بحران و فوریتها

۱۵۶۰۶۳۳

__

__

۲

۷

کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان 

۱۵۶۰۶۲۵

__

__

۲,۵

جمع کل واحدها

۱۳

 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دروس ترم هشتم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی ۱

۱۵۵۲۴۰۸

__

__

۱

۲

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی ۲

۱۵۵۲۴۰۹

__

__

۱

۳

کارآموزی در عرصه   داخلی جراحی۳

۱۵۶۰۶۲۷

__

__

۳

۴

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی ۴

۱۵۶۰۶۲۸

__

__

۳

۵

کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه

۱۵۶۰۶۳۲

__

__

۳

جمع کل واحدها

۱۱