۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

آرايش دروس کارشناسی مامائی

 
 
 

ردیف

نام دروس ترم اول

کد دروس

تعداد واحد

عمومی

نظری

کارآموزی

 ۱

تشریح ۱

۱۵۱۱۴۳۱

۰,۵

۲,۵

__

 ۲

فیزیولوژی ۱

۱۵۱۸۴۳۰

۰,۵

۲,۵

__

 ۳

بیوشیمی

۱۵۱۲۴۳۰

۰,۳۵

۱,۶۵

__

 ۴

اصول و فنون مامایی

۱۵۱۰۴۵۹

۱

۱

__

 ۵

سلول و بافت شناسی

۱۵۱۱۴۳۰

۰,۵

۱,۵

__

 ۶

روانشناسی

۱۵۵۵۴۳۰

__

۲

__

 ۷

معارف اسلامی ۱

۱۵۱۰۷۰۰

__

۲

__

 ۸

تربیت بدنی ۱

۱۵۲۹۴۳۰

۱

__

__

 ۹

فارسی

۱۵۱۶۴۳۰

__

۳

__

 ۱۰

زیست پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۳۴

__

۲

__

 ۱۱

زبان پیش دانشگاهی

۱۵۵۶۴۳۳

__

۴

__

 ۱۲

زبان پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۳۳

__

۲

__

 ۱۳

شیمی پیش دانشگاهی

۱۵۱۶۴۳۵

__

۲

__

جمع کل واحدها

 واحد  ۱۹              به استثناء واحدهای پیش دانش