۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبتهای ویژه  نوزادان

                                                                                                        

ترم اول  

ردیف

نام درس

کد درس

میزان واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

آمار 

1564020

1

-

-

2

روش تحقیق پیشرفته

1564021

5/1

5/0

-

3

مقدمه ای بر پرستاری  مراقبتهای ویژه نوزدان

1564003

3

-

-

4

رایانه و سیسمتهای اطلاع رسانی

1564001

5/0

5/0

-

5

آناتومی و فیزیولوژی نوزادان

1564006

2

-

-

6

زبان عمومی

1564022

2

-

-

7

کامپیوتر

1564015

5/0

5/0

-

جمع کل واحدها

12

 

  ترم دوم                                                                                                                        

ردیف

نام درس

کد درس

میزان واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

 نظریه ها و مفاهیم  پیشرفته پرستاری نوزادان

1564004

2

-

-

2

 اصول مدیریت  و نظریه های رهبری

1564005

2

-

-

3

 داروشناسی بالینی  نوزادان

1564008

1

1

-

4

 اصول  مراقبت های  پرستاری نوزادان (1)

1564009

1

-

-

5

 کارآموزی  اصول  مراقبت های  پرستاری نوزادان  (1)

1564016

-

-

2

6

 فیزیوپاتولوژی نوزادان

1564007

2

-

-

جمع کل واحدها

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

ردیف

نام درس

کد درس

میزان واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

اصول مراقبت های پرستاری نوزادان (2)

1564010

2

-

-

2

کارآموزی  اصول مراقبت های  پرستاری نوزادان (2)

1564017

-

-

2

3

اصول  مراقبت های پیشرفته پرستاری  نوزادن (1)

1564011

2

-

-

4

کارآموزی  اصول  مراقبت های پیشرفته  پرستاری نوزدان  (1)

1564018

-

-

2

5

پایان نامه

1564013

4

-

-

جمع کل واحدها

12

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم چهارم

ردیف

نام درس

کد درس

میزان واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

اصول مراقبت های پیشرفته پرستاری نوزادان (2)

1564012

2

-

-

2

کارآموزی اصول مراقبت های پیشرفته  پرستاری نوزادان (2)

1564019

-

-

2

3

پایان نامه

1564013

-

-

4

جمع کل واحدها

8