۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

دانشگاه علوم پزشکی و کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

برنامه زمانبندی دروس دوره دکتری پرستاری
 
 
 
    
 

ردیف

نام دروس ترم اول

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

 اپيدميولو‍‍‍ژي

۱۵۶۱۱۰۳

۲ 

__ 

__ 

۲

 آمار استنباطي

۱۵۶۱۱۰۵

۱,۵ 

۰,۵

 __

۳

 فناوري اطلاعات در پرستاري

۱۵۶۱۱۰۰

۲

__

__

۴

آزمون سازي و ارزشيابي

۱۵۶۱۱۰۴

۲

__

__

۵

 رويكردهاي نوين تدريس

۱۵۶۱۱۰۲

۲

__

__

۶

 اصول فلسفه و تعليم و تربيت

۱۵۶۱۱۰۱

۲

__

__

جمع کل واحدها

 

 

۱۲

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

ردیف

نام دوس ترم دوم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

 فلسفه و نظريه هاي پرستاري و نظريه پردازي

۱۵۶۱۱۰۶

۲

۱

__

۲

 روش شناسي تحقيقات در پرستاري

۱۵۶۱۱۰۸

۲

__

__

۳

 مديريت آموزشي

۱۵۶۱۱۱۰

۳

__

__

جمع کل واحدها

 

 

۸

 

 
 
 
 
 

 
 
  

ردیف

نام دروس ترم سوم

کد دروس

تعداد واحد

عملی

نظری

کارآموزی

۱

 نقد پژوهشهاي كمي و كيفي در پرستاري

۱۵۶۱۱۰۹

۲

__

__

۲

 نظام هاي آموزش پرستاري در ايران و جهان

۱۵۶۱۱۰۷

۲

__

__

۳

 چالشهاي پرستاري

۱۵۶۱۱۱۱

۲

__

__

جمع کل واحدها

 

 

۷

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام دورس ترم چهارم تا دهم

کد دروس

تعداد واحد

۱

 پايان نامه

۱۵۶۱۱۱۲

 

۲۰

 

جمع کل واحدها

 

 

۲۰