۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر مسعود ریانی دکتری پرستاری رئیس دانشکده 31325219 m_rayani@kmu.ac.ir
دکترفیروزه میرزائی دکتری بهداشت باروری معاون آموزش 31325219 f_mirzaee@kmu.ac.ir
دکتر بتول تیرگری دکتری پرستاري داخلي جراحي معاون پژوهشی 31325219 b_tirgari@kmu.ac.ir
معصومه دادگستری کارشناس فناوری اطلاعات رئیس امور اداری 31325199 m_dadgostar@yahoo.com
اعظم صادقی کارشناس مدیریت بازرگان رئیس امور مالی 31325316 azamsadeghiradd@yahoo.com