۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

 

مسئول کتابخانه

 

حمیده علیرمضانی

کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی                          

تلفن

31325203

فاکس

31325218

پست الکترونیک

raziliberary@kmu.ac.ir

 

کارشناسان کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

سمیه طهرانی زاده

کارشناس کتابخانه

31325203