۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي

اعضاء دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دکتر مسعود ریانی ریاست دانشکده
دکتر فیروزه میرزائی معاون آموزشی
دکتر عصمت نوحی مدیر گروه جراحی داخلی
دکتر بتول تیرگری معاون پژوهشی
خانم حکیمه حسین رضایی هیات علمی
خانم کبری علیدوستی مدیر گروه مامایی
دکتر فرخ اباذری مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه
خانم گلناز فروغ عامری هیات علمی
دکتر ام سلمه رودی هیات علمی
خانم سکینه میری هیات علمی
خانم طاهره رمضانی هیات علمی
دکتر عاطفه احمدی هیات علمی
دکتر رقیه مهدی پور هیات علمی
دکتر بهناز باقریان هیات علمی
دکتر سکینه سبزواری هیات علمی
دکتر پروین منگلیان هیات علمی
دکتر مه لقا دهقان هیات علمی
دکتر جمیله فزخ زادیان هیات علمی
دکتر منیره السادات نعمت الهی هیات علمی
خانم رضوان علی میرزائی هیات علمی
خانم ناهید نصری هیات علمی
خانم نسیم شاه رحمانی هیات علمی