۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت

اعضاء کمیته

 

دکتر عصمت نوحی

مسئول کمیته

دکتر علی راوری

ریاست دانشکده

خانم فروغ عامری

هیات علمی

دکتر بهناز باقریان

هیات علمی

دکتر رقیه مهدی پور

هیات علمی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ريزي آموزشي

 

  • پیگیری ارائه طرح درس( Lesson plan)

  • پیگیری تدوین برنامه هاي دوره هاي آموزشي( Course plan) توسط اعضاء هيئت علمي و گروههاي آموزشي

  • مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

  • پيگيري تدوين و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده

  • پيگيري تدوين و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده