۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي

 اعضاء کمیته

 

دکتر فیروزه میرزائی مسئول کمیته
دکتر عصمت نوحی مدیرگروه داخلی جراحی
خانم کبری علیدوستی مدیرگروه مامایی
دکتر رقیه مهدی پور هیات علمی
دکترصدیقه ایرانمنش هیات علمی

 

اهداف و فعالیتهای کمیته كميته آموزش اساتيد و آموزش مداوم

  • نيازسنجي در ارتباط با موضوعات تخصصي، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه
  • شناسايي روزآمد نيازهاي آموزشي
  • تعيين اولويت هاي برنامه هاي آموزشي، تهيه فهرست موضوعات آموزشي
  • نيازسنجي آموزشي اعضا ء هيئت علمي، همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي
  • توسعه ي توانايي هاي اساتيد در گسترش روش هاي بهينه و نوين آموزش