۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
<p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b>تاریخچه</b></span></span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>مقدمه</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">گرایش روان پرستاری از سال 1369 در دانشکده پرستاری مامایی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس و راه اندازی گردیده است و  در سال 1391  به رشته  روان پرستاری تبدیل شد.</span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">معرفی رشته</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و بکار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به انجام سلسله فعالیتهایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای روان با تربیت نیروهای زبده و کار آمد می پردازد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">اهم این فعالیتها عبارتند از: فراهم آوردن محیط درمانی مناسب، توجه به جنبه های روانی اجتماعی بیماران، کارکردن با بیماران در باره مسائل زندگی و چالشهای آن، استفاده از نقش جانشین والدین برای آموزش توام با توجه خاص به سلامت عاطفی بیماران و همکاری و تشریک مساعی با سایر متخصصان تیم روان پزشکی</span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL" style="margin-right: 7.1pt;"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>فلسفه(ارزش ها و باورها)</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 7.1pt;">  </p> <ul> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">انسان دارای کرامت ، حرمت بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقای سلامت برخوردار می باشد..</span></span></span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">رعایت عدالت اجتماعی  حقوق یکسان با سایر بیماران در ارایه مراقبت های سلامتی به مددجویان روانی امری ضروری است.</span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">حق مشارکت خانواده و مددجو در تصمیم گیری های مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی آنهاست.</span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در راستای تربیت افراد به منظور رسیدن به خلاقیت ، ابتکار، شایستگی، خودباوری، خودکفایتی و دانش پذیری می باشد.</span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">دانش آموختگان این مقطع از توانمندیهای بالقوه خود در راستای قضاوت، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول، کارآمد و اثر بخش در جایگاه خود می باشند.</span></span></p> </li> </ul> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>دورنما (چشم انداز و آینده شغلی )</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">اعضای هیئت علمی  رشته روان پرستاری در راستای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی موارد ذیل را سر لوحه خود قرار داده است<span dir="LTR">:</span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">گسترش دانش روان پرستاری</span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">پیشرو بودن در امر آموزش روان پرستاری</span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">سهیم شدن در تولید دانش روان پرستاری</span></span></p> </li> <li dir="RTL"> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی و بین رشته ای</span></span></p> </li> </ul> <p>  </p> <p dir="RTL"> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 128, 128);">رسالت (ماموریت)</strong></p> <p dir="RTL"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>   </strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">آموزش و تربیت دانشجویان ماهر و فرهیخته، متعهد وکارآمد در راستای ارتقاء سطح سلامت روان جامعه  با حفظ ارزشهای معنوی و کرامت انسانی ، رسالت رشته روان پرستاری را بیان می نماید . این باور خود در سه حوزه پژوهش، آموزش و بالین  به شرح زیرجلوه گر است<span dir="LTR"> .</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">  </p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><strong>رسالت پژوهشی:</strong></span></span> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان در بین دانشجویان</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><strong>رسالت آموزشی:</strong></span></span> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">توانمند سازی دانش آموختگان پرستاری و مامایی جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان در حیطه های مراقبتی، آموزشی و توانبخشی</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><strong>رسالت بالینی:</strong></span></span><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;"> تربیت نیروهای کارآمد پرستار برای ارائه خدمات روان پرستاری به تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف پیشگیری و ایجاد انگیزه مثبت در بین دانشجویان نسبت به کارایی حرفه روان پرستاری</span></span></span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>اهداف كلي  و ویژه رشته روانپرستاری</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">تربيت نيروي انساني كارآمد (پرستار و روانپرستار) در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور</span></span></p> <ul dir="rtl"> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">تربيت پرستاران كارشناس در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">تربيت روانپرستاران كارشناسي ارشد در راستاي تأمين نياز و تقاضاي نظام سلامت كشور</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">افزايش سطح علمي و توانمندي اعضاي گروه براي تربيت نيروي انساني كارآمد </span></span></p> </li> </ul> <p>  </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">انجام فعاليتهاي پژوهشي توسط گروه</span></span></p> <ul dir="rtl"> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;"> تدوين طرحهاي پژوهشي بر اساس اولويتهای پژوهشی</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;"> چاپ مقالات حاصل از طرحهاي پژوهشي در مجلات معتبر داخلي و خارجي</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;"> ارائه مقالات بصورت سخنراني ، پوستر در كنفرانسهاي داخلي و خارجي</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;"> برگزاري همايشهاي علمي پرستاري توسط اعضاي گروه</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">تأليف وترجمه كتب روانپرستاري توسط اعضاي گروه</span></span></p> </li> </ul> <p>  </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">آموزش مداوم پرستاران فارغ التحصيل و شاغل توسط افراد گروه در قالب كارگاههاي آموزشي</span></span></p> <ul dir="rtl"> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;"> برنامه ريزي آموزش پرستاران شاغل و فارغ التحصيل</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:byekan;">اجراي برنامه هاي آموزش مداوم پرستاران با شركت اعضاي  هیئت علمی</span></span></p> </li> </ul>