۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانودگی

رشته

پست الکترونیک

مريم بهروئيان

روان پرستاري

 

ابوالفضل حسن شاهي  راويز

روان پرستاري

abolfazl.hasanshahi@yahoo.com

سحر رجب پور

روان پرستاري

sahar.rajabpor@yahoo.com

فرزانه زارع بنادكوكي

روان پرستاري

zare.farzane@yahoo.com

اعظم كاربخش راوري

روان پرستاري

azam.karbakhsh@gmail.com

سميه بيگي شهربابكي

روان پرستاري

 

مهناز حسني

روان پرستاري

 

پريسا روستايي

روان پرستاري

 

بتول سعيدي رشك عليا

روان پرستاري

 

زكيه فرميتني

روان پرستاري

 

صديقه سادات موسوي

روان پرستاري

 

مريم شاكري

روان پرستاري

 

شيما كاظمي

روان پرستاري

shimakazemi88@yahoo.com