۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

عکس

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

دکتر جمیله فرخ زادیان

استاديار

پرستاری

farokhzadian2010@yahoo.com

خانم گلنار فروغ عامری

مربی

مديريت پرستاری

Golnazf@yahoo.com

خانم رضوان علی میرزائی

مربی

پرستاری بهداشت همگانی

 

دکتر صدیقه خدابنده

استادیار

پرستاری بهداشت همگانی

s_khodabandeh@kmu.ac.ir

دکتر زهره خشنود

استادیار

پرستاری بهداشت همگانی

z.khoshnoud@kmu.ac.ir