۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

رشته

پست الکترونیک

مهديه حسن زاده عباس آّبادي 

پرستاري سلامت جامعه

 

ابوالفضل دخاني

پرستاري سلامت جامعه

aboliiiiiiiiii@yahoo.com

مهرداد خضري پور

پرستاري سلامت جامعه

mavein@yahoo.com

محمدرضا زارع  زرديني

پرستاري سلامت جامعه

rezazare1356@yahoo.com 

فاضل ابراهيمي آبشور 

پرستاري سلامت جامعه

 

اعظم اسلامي محمودابادي

پرستاري سلامت جامعه

 

محمدعلی پوردشتيان يزدي

پرستاري سلامت جامعه

 

مهدیه علي نژاد ده شيخي

پرستاري سلامت جامعه

 

مریم معززكردكندي

پرستاري سلامت جامعه

 

سمیه جوپاري نژاد

پرستاري سلامت جامعه

mrezamahya@yahoo.com

مریم شمسائي

پرستاري سلامت جامعه

shamsaee5093@yahoo.com

هوشمنگ غضنفري

پرستاري سلامت جامعه

hooshang1976@gmail.com

مهری لطفعلي زاده

پرستاري سلامت جامعه

 

پونه نعمتي پوركرماني

پرستاري سلامت جامعه

pkermany@yahoo.com

جوادالرضا ايماني

پرستاري  - پرديس خودگردان