۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

رشته

پست الکترونیک

نغمه افشارمنش

مشاوره درمامايي

 

زهرا اکبری نژاد پاقلعه

مشاوره درمامايي

zakbari468@yahoo.com

شیرین امین زاده گوهری

مشاوره درمامايي

kariz_coffeenet@yahoo.com

ملیحه پورعدالتي

مشاوره درمامايي

 

زهرا زنگي آبادي زاده

مشاوره درمامايي

zahra.zangiabadizadeh@gmail.com

مژگان ملك پورافشار

مشاوره درمامايي

 

الهه ساماني جهرمي 

مشاوره درمامايي- پرديس خودگردان

 

فاطمه اسمعيلي نژاد حصاروئيه

مشاوره درمامايي

nasimesmaeilinejad@yahoo.com

فرح ناز بازرگان ثابت

مشاوره درمامايي

 

نسرين پوراميري

مشاوره درمامايي

 

فاطمه خواجويي نژاد

مشاوره درمامايي

 

مليحه شيرزادفرد

مشاوره درمامايي

 

مريم قادري  نجف آبادي

مشاوره درمامايي

 

شيما كاكادين پرور

مشاوره درمامايي

 

نور محمدي-پريناز

مشاوره درمامايي- پرديس خودگردان

 

سميه سادات اسلامي

مشاوره درمامايي

yazdizadeh2001@gmail.com

زهرا سلاجقه

مشاوره درمامايي

yusef_ghanbari@yahoo.com

حديثه شمسي

مشاوره درمامايي

e_sh_opt@yahoo.com

مريم غلامي

مشاوره درمامايي

 

عفت كارگر

مشاوره درمامايي

 

ستاره يوسفي

مشاوره درمامايي

yousefi.setareh@gmail.com

زينبه مسلمي زاده

مشاوره درمامايي

 

فاطمه ادبيه 

مشاوره درمامايي

 

معصومه نصراللهي

مشاوره درمامايي

 

ساناز عاطف

مشاوره درمامايي- پرديس خودگردان

sa.atef68@gmail.com