۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
نام و نام خانوادگی رشته مرتبه علمی پست الکترونیک cv تلفن

مجید آقاسی

بهداشت محیط

استادیار

maghasi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۰۰
محمد رضا بانشی

آمار زیستی

دانشیار

m_baneshi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۸۸

عباس بهرامپور

آمار

استاد

a_bahrampoor@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۸۹

نرگس خانجانی

اپیدمیولوژی

 دانشیار

  n_khanjani@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۰۲

فرزانه ذوالعلی

اپیدمیولوژی

دانشیار

f_zolala@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۹۰
 

احمد رجبی زاده
 
 
 
 

بهداشت محیط

مربی

a_rajabizadeh@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷۵

مریم صابر

آموزش بهداشت

استادیار

m_saber@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۴

محمدمهدی فداکار داورانی

خدمات بهداشتی

استادیار

m_fadakar@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۹۹

علی فقیهی زرندی

بهداشت حرفه ای

استادیار

a_faghihi.zarandi@kmu.ac.ir 

 

۳۱۳۲۵۱۰۸ 

محمدرضا قطبی راوندی

بهداشت حرفه ای 

دانشیار 

ghotbi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۱۴

محمدرضا محمودی

تغذیه و بهداشت عمومی

استاديار

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۶

محمد ملکوتیان

بهداشت محیط

استاد

m_malakootian@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷۴

ناصر هاشمی نژاد

ارگونومی

دانشیار

n_hasheminejad@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۵۷
 
 
علی اکبر حقدوست
 
 
 
اپیدمیولوژی استاد


Ahaghdoost@kmu.ac.ir

  ۳۱۳۲۵۰۵۵ 
 یونس جهانی  آمار زیستی  استادیار  yonesjahani@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۴۲۱ 
 مقدمه میرزایی  آمارزیستی  استادیار  moghadameh_mirzai@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۴۲۰ 
آرمیتا شاه اسماعیلی  اپیدمیولوژی  استادیار   a.shahesmaeili@gmail.com   ۳۱۳۲۵۴۲۲
حمید شریفی   اپیدمیولوژی  استادیار   sharifihami@gmail.com   ۳۱۳۲۵۴۲۳ 
نسرین صادقی  بهداشت حرفه ای  مربی      n_sadeghi@kmu.ac.ir    ۳۱۳۲۳۴۴۶ 
سجاد زارع  بهداشت حرفه ای   استادیار  ss_zare۸۷@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۱۱۰
محبوبه اسحاقی  بهداشت حرفه ای  استادیار  eshagh_mahbobeh@yahoo.com    31325446
محمد امین گروهی  حشره شناسی پزشکی استادیار   amin_gruhi@yahoo.com    ۳۱۳۲۵۴۴۷
تانیا دهش  اپیدمیولوژی  استادیار  tania_dehesh@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۶۹
عابدین ایرانپور  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار  a.iranpour@kmu.ac.ir 
 
 
 
۳۱۳۲۵۰۹۶ 
سید وحید احمدی طباطبایی
 
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار       ۳۱۳۲۵۰۹۷
وحید رضا برهانی نژاد سالمند شناسی استادیار v.borhani@yahoo.com 31325092
بهروز طلایی سفلایی علوم تغذیه استادیار b.talaei@kmu.ac.ir 31325439
مهدیه پوریزدانپناه کرمانی دکترای عمومی پزشکی و علوم تغذیه استادیار pouryazdanpKm851@gmail.com 31325085
راحله توکلی علوم تغذیه استادیار Tavakkoli.rahele@yahoo.com 31325085
مریم فرجی بهداشت محیط استادیار M_Faraji28@yahoo.com 31325103
 هدی امیری بهداشت محیط استادیار Hoda.Amiri@gmail.com 31325083