۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
 


نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی  تلفن پست الکترونیکی  
دکتر ناصرهاشمی نژاد   ریاست دانشکده ارگونومی ۳۱۳۲۵۱۳۵ n_hasheminejad@kmu.ac.ir
دکتر عابدین ایرانپور  معاون آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  ۳۱۳۲۵۰۵۹ a.iranpour@kmu.ac.ir 
 دکتر مقدمه میرزایی  معاون پژوهشی آمارزیستی 31325420 moghadameh_mirzai@yahoo.com
 دکتر وحیدرضا برهانی نژاد  معاون اداری مالی دانشجویی سالمندشناسی ۳۱۳۲۵۱۳۶ v.borhani@yahoo.com