۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
عکس همکاران اسامی همکاران سمت شماره تماس

 

 

 

عادل عارف مدیر امور عمومی ۳۱۳۲۵۱۱۳
وحید هراتی امین اموال  ۳۱۳۲۵۰۷۱

 

 

 

علیرضا رنجبر کارپرداز  ۳۱۳۲۵۰۶۶
غلامرضا کریمی  انباردار ۳۱۳۲۵۰۶۸
 سعید رجبی زاده مسئول کارگزینی  ۳۱۳۲۵۱۱۳

نجمه امین زاده  مسئول دفتر ریاست    ۳۱۳۲۵۱۳۵
شهین لنگری مسئول دفتر معاون اداری و مالی  

۳۱۳۲۵۱۳۶

 معصومه گل کار مسئول دبیرخانه  ۳۱۳۲۵۴۴۵

عصمت عسکری

 

متصدی امور دفتری و بایگان  ۳۱۳۲۵۴۴۵