۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
 

  مدیر گروه

شماره تماس
  دکتر محمد ملکوتیان،استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۱۳۲۵۰۷۴
 

اعضاء هیئت علمی

 
مهندس احمد رجبی زاده، مربی ۳۱۳۲۵۰۷۵ 
دکتر مجید آقاسی، استادیار ۳۱۳۲۵۱۰۰ 
دکتر محسن مهدی زاده 31325084
دکتر مریم فرجی 31325103
 

اعضاء پیوسته گروه مهندسی بهداشت محیط

 
دکتر محمدرضا قطبی راوندی ، دانشیار ۳۱۳۲۵۱۱۴
دکتر نرگس خانجانی، دانشیار  ۳۱۳۲۵۱۰۲ 
کارشناسان گروه