۱۳۹۸ جمعه ۳۱ خرداد
 

  مدیر گروه

شماره تماس
  دکتر عباس آقایی افشار، استادیار ۳۱۳۲۵۱447
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد امین گروهی، استادیار  ۳۱۳۲۵۱۰۷
 

کارشناسان گروه

 
  اسماعیل علیزاده