۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
                                                                                          
          کارشناسی: 
                                                           

        
۱  - کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی:

        ۹ واحددروس 
عمومی
 
 

نام  درس

واحد

معارف اسلامی (۲)

۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲

متون اسلامی

۲

  تربیت  بدنی(۲)

۱

تاریخ اسلام

۲      ۱۲واحد دروس پایه و اصلی

نام  درس

واحد

بیوفیزیک

۲

بیوشیمی

۲

  فیزیولوژی انسانی  و آناتومی

۲

 اصول اپیدمیولوژی

۲

اکولوژی

۱

توانبخشی

۱

 آمار حیاتی    

۲

 

      ۳۵واحد دروس اختصاصی

نام  درس

واحد

برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر

 

بیماریهای شایع کودکان
و طرق پیشگیری از آن

 

اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر

 

بهداشت محیط۱(آب)

 

بهداشت محیط ۲(فاضلاب و زباله)

 

 بهداشت محیط۳(پرتو ها ،هوا و مسکن)

 

نام  درس

واحد

بهداشت حرفه ای

۲ 

 اصول برنامه ریزی بهداشتی

۲ 

بهداشت روانی و اعتیاد

۲ 

 تغذیه کاربردی

۱ 

بهداشت مادران و کودکان

۲ 

نام  درس

واحد

جمعیت و تنظیم خانواده

۲ 

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

۲ 

آموزش بهداشت و ارتباطات

۲ 

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی

۱ 

پاتولوژی جغرافیایی ایران

۱ 

روش تحقیق در علوم بهداشتی

۲ 

زبان تخصصی

۲

بهداشت  مواد غذایی

۲

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط  اظطراری

۱ 

کار آموزی در عرصه

۱۲ واحد

 

        ۲-کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط:

   ۹ واحددروس عمومی 


نام  درس

واحد

معارف اسلامی (۲)

۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲

متون اسلامی

۲

  تربیت  بدنی(۲)

۱

تاریخ اسلام

۲

۱۷ واحد دروس پایه واصلی

نام  درس

واحد

مکانیک سیالات

۳

آزمایشگاه هیدرولیک

۱

ریاضیات مهندسی

۳

کامپیوتر و کاربرد آن

۲

آمار حیاتی مقدماتی(۲)

۲

مکانیک خاک

۲ 

اصول هیدرولوژی

۲

استاتیک و مقاومت مصالح

۲۳۲واحد دروس تخصصی

نام  درس

واحد

آزمایشهای شیمیایی آب و فاضلاب

۲

میکروبیولوژی آب و فاضلاب

۲

فرایندهای تصفیه آّب و فاضلاب

۲

کیفیت آب و بهسازس رودخانه

۲

زبان تخصصی

۲

تصفیه آب

۲ 

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

۳

بهداشت پرتوها و حفاظت

۲

 

نام  درس

واحد

آلودگی هوا

۲

جمع آوری و دفع زباله

۲

طرح تأسیسات انتقال و توزیع آب

۳

جمع آوری فاضلاب

۳

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

۲

روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین

۲ 

پروژه

۱

 

کار آموزی در عرصه

۱۲ واحد

 

۳-کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای

۹واحد دروس عمومی 


نام  درس

واحد

معارف اسلامی (۲)

۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲

متون اسلامی

۲

  تربیت  بدنی(۲)

۱

تاریخ اسلام

۲

۲۵ واحد دروس پایه واصلی

نام  درس

واحد

ریاضیات عمومی

۳

آمار حیاتی (۲)

۲

اصول هیدرولیک

۲

فیزیک  اختصاصی

۳

اصول مدیریت و روانشناسی در صنعت

۳

نقشه کشی و نقشه برداری

۲ 


۲۴ واحد دروس تخصصی

نام  درس

واحد

صدا و ارتعاش در صنعت

۲

شرایط جوی محیط کار

۲

روشنایی درمحیط کار 

۱

جنبه های بهداشتی پرتوها در محیط کار

۲

روشها و وسایل نمونه برداری از آلودگیهای هوا

۳

تجزیه نمونه آلودگیها و ارزشیابی نتایج

۲ 

نام  درس

واحد

تهویه صنعتی

۳

مهندسی انسانی

۲

ایمنی در صنعت (۳)

۴

بیماریهای ناشی از کار

۲

سم شناسی صنعتی(۲)

۳

فاضلابهای صنعتی

۲ 

زباله های صنعتی

۱

زبان تخصصی

۲

کامپیوتر و کاربرد آن

۲

تأمین آب محیط کار

۱


 

کار آموزی در عرصه

۱۲ واحد