۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

اعضا هیئت علمی بازنشسته گروه بهداشت محیط

شیدوش دولتشاهی

بهداشت محیط

مربی

dolatshahi@kmu.ac.ir

 
مهشید لولوئی بهداشت محیط استادیار m_loloei@kmu.ac.ir