۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  1     آیین نامه دفاع دانشجویان دکتری با دو مقاله اکسپت شده
2 قبولی مقاله مرور نظام مند و متا آنالیز به عنوان مقاله برای دفاع
3 سابمیت کردن مقاله در دوره کارشناسی ارشد برای اخد مجوز دفاع
4 log Book طراحی شده برای دانشجویان دکتری توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه
5 صورتجلسه یکصد و سی وهفتمین شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 96/7/23
6 دستور العمل مقالات شرطی دانشجویان دکترای تخصصی، و نمره مقاله از پایان نامه
7 شرایط پرداخت کمک هزینه و ارتقاء دانشجویان دکتری
8 فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
9 پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی در دوران مرخصی
10 فرم مرخصی آموزشی و غیر آموزشی