۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

اهداف EDO

دفتر توسعه آموزش به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه وآموزش از نظر کیفی  در دانشگاه با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در ۵ محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش در آموزش،برنامه

ریزی،ارزشیابی،آموزش مدرسین،و آموزش مداوم که در حوزه های مربوطه فعالیت می نمایند.این دفتر با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکزآموزشی وتحقیقاتی دانشگاه در سطحی بسیار وسیع و همه

جانبه در حوزه های گسترش آموزش با توجه به  شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف خود در جهت تحقق اهداف توسعه آموزش فعالیت می کند.