۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور


دکتر باقر امیرحیدری
 

درجه علمیPh.D:

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی:بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی:b_amirheidari@kmu.ac.ir