۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور


 

 
 
 
 
 


دکتر بهزاد بهنام

درجه علمیPh.D:

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی:بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی:behnamb@kmu.ac.ir