۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

Skip Navigation Links.
Collapse تاریخچهتاریخچه
سرآغاز
درباره دانشکده
نقشه سایت
Collapse اعضاء هیئت علمیاعضاء هیئت علمی
دکتر اسدی پور
دکتراصغریان رضایی
دکتر امیرحیدری
دکتر امین زاده
دکتر انصاری
دکتربهنام
دکتر پرداختی
دکترپورشجاعی
دکتر پورنامداری
دکتر حسن زاده
دکترحیدری
دکترخزائلی
دکتردباغ زاده
دکتردهقان نوده
دکتر رحیمی
دکتر رضایی فر
دکترشریفی فر
دکترشکیبایی
دکترصبوری
دکتر عامری
دکتر عقابیان
دکترفروتن فر
دکترفقیه میرزایی
دکترکرمی
دکتر ماندگاری
دکترمصحفی
دکتر مهاجری
دکترمهربانی
دکترنیک ورز
صفحه اصلی
ریاست دانشکده
معاونت ها
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
گروه مدیریت و اقتصاد دارویی
گروه داروسازی بالینی
گروه فارماکوگنوزی
گروه شیمی دارویی
گروه بیوتکنولوژی
گروه فارماکولوژی
گروه فارماسیوتیکس
گروه کنترل دارو
Collapse کتابخانهکتابخانه
فایل های آموزشی
معرفی کتابخانه و کارکنان
کارگاه های آموزشی
لینک نرم افزار کتابخانه
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی
تازه های کتابخانه
اخبار کتابخانه
نظرسنجی
نقشه سایت
بروشور
تاریخچه و مقررات کتابخانه
فرمها و راهنماها
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت
پرسش از کتابدار
کتابخانه الکترونیک
کتابخانه مرکزی
تماس با ما
داروخانه های دانشکده
واحد مالی و اداری
تماس با ما