۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

کتابخانه  از ساعت 7:30 لغایت 14:45 به دانشجویان و اعضاء هیئت علمی و .... سرویس دهی می نماید.

 

مسئول کتابخانه

 آقای فرهاد زمانی بابگهری

کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

همکار

خانم مهدیه قضوی

کارشناسی ارشد کتابداری

  

تلفن

31325047 – 31325036 

پیامک

10008315

ایمیل 

  pharmacolib@gmail.com

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه 

IR-202310011

کد پستی :7616911319