۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

جلسات  با توجه به طرح های رسیده در پایگاه هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها در دفتر ریاست محترم بیمارستان شفا تشکیل می گردد.

و اعضای محترم جلسه به  صورت نماینده از هر گروهی  جهت بررسی و تصویب طرح های ارائه شده در این جلسه حضور پیدا میکنند که در ذیل اعضا گروه شامل : 

1- جناب آقای دکتر محمد نکویی مقدم ریاست محترم بیمارستان

2- جناب آقای دکتر علی اصغر عربی سرپرست محترم پایگاه 

3- جناب آقای  دکتر محمد علی دامغانی عضو هیئت عمی گروه گوش حلق بینی 

4- جناب اقای دکتر  محمد صبا عضو هیئت عمی گروه رادیولوژی 

5- جناب آقای دکتر کاوه شفیعی  عضو هیئت علمی گروه مغز واعصاب 

6- سرکار خانم  دکتر خانجانی عضو هیئت علمی گروه آمار واپیدمیولوژی 

7- سرکار خانم دکتر مهدیه شریف زاده عضو هیئت علمی گروه بیهوشی 

8- سرکار خانم دکترمریم  السادات موسوی عضو هیئت علمی گروه نفرولوژی 

9- جناب آقای دکتر نصری عضو هیئت علمی گروه قلب