۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

 

آقای دکتر علی اکبر حقدوست

مرتبه علمی: استاد

Google scholar

scopus

Email address:ahaghdoost@gmail.com

Tel: (034)31325055

C.V

خانم دکتر فرزانه ذوالعلی

مرتبه علمی: دانشیار

Google scholar

scopus

Email address: zolalafarzaneh@gmail.com

Tel: (034)31325090

C.V

خانم دکتر نرگس خانجانی

مرتبه علمی: دانشیار

Google scholar

scopus

Email address:

Tel: (034)31325102

C.V

آقای دکتر حمید شریفی

مرتبه علمی: دانشیار

Google scholar

scopus

Email address: sharifihami@gmail.com

Tel: (034)31325423

C.V

 

خانم دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

مرتبه علمی: استادیار

Google scholar

scopus

Email address: a.shahesmaeili@gmail.com

Tel: (034)31325422

C.V