۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
تعداد بازدید : 1776
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنمای اول پایان نامه

چکیده پایان نامه

1

خانم مریم دستور پور

 

خانم دکتر خانجانی

دریافت

2

خانم مریم زمانیان

برآورد فراوانی سقط جنین در زنان 18-49 ساله شهر کرمان با سه روش مستقیم، تعمیم شبکه ای و شمارش تک نمونه ای در سال 1394

خانم دکتر ذوالعلی

آقای دکتر بانشی

دریافت

3

آقای مهدی مرادی نظر

برآورد تعداد اقدام کنندگان به خودکشی با روش مسمومیت عمدی در شهرستان کرمانشاه بر اساس تواتر مراجعه افراد به بیمارستان در سال 1393

آقای دکتر حقدوست

دریافت