۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين

آقای محمد عسکریان مقدم

مدیر امور عمومی دانشکده طب ایرانی

تلفن تماس : 32110119

داخلی : 11