۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير

آقای محمد عسکریان مقدم

مدیر امور عمومی دانشکده طب ایرانی

تلفن تماس : 32110119

داخلی : 11