۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

كارشناس  آموزش : خانم سعيده جباري
تلفن : 03432110119  
شماره اتاق : 14

شرح وظايف : رسيدگي به امور دانشجويان - ثبت و بررسي امور دانشجويان