۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
برنامه کشیک صبح و آنکالی متخصصین اورولوژی- آذر97

ايام هفته

تاريخ

آنكال

پنجشنبه

1/09/97

دکترمحمدی

جمعه

2/09/97

دکترمحمدی

شنبه

3/09/97

دکترعبادزاده

یکشنبه

4/09/97

دکترعبادزاده

دوشنبه

5/09/97

دکترعبادزاده

سه شنبه

6/09/97

دکتر دانش پژوه

چهارشنبه

7/09/97

دکتر دانش پژوه

پنجشنبه

8/09/97

دکتر دانش پژوه

جمعه

9/09/97

دکتر دانش پژوه

شنبه

10/09/97

دکترمحمدی

یکشنبه

11/09/97

دکترمحمدی

دوشنبه

12/09/97

دکترمحمدی

سه شنبه

13/09/97

دکتر کرمی

چهارشنبه

14/09/97

دکترکرمی

پنجشنبه

15/09/97

دکتر پاک منش

جمعه

16/09/97

دکتر پاک منش

شنبه

17/09/97

دکتر پاک منش

یکشنبه

18/09/97

دکتر پاک منش

دوشنبه

19/09/97

دکترکتابچی

سه شنبه

20/09/97

دکترکتابچی

چهارشنبه

21/09/97

دکترمحمدی

پنجشنبه

22/09/97

دکترمحمدی

جمعه

23/09/97

دکترمیرزایی

شنبه

24/09/97

دکترمیرزایی

یکشنبه

25/09/97

دکترمیرزایی

دوشنبه

26/09/97

دکترمیرزایی

سه شنبه

27/09/97

دکترکمالاتی

چهارشنبه

28/09/97

دکترکمالاتی

پنجشنبه

29/09/97

دکترکمالاتی

جمعه

30/09/97

دکترکمالاتی