۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

           برنامه کلینیک بعثت2 اورولوژی- آذر ماه97

ايام هفته

تاریخ

نوبت صبح

رزیدنت اورولوژی

نوبت صبح

متخصص اورولوژی

نوبت عصر

متخصص اورولوژی

شنبه

97/9/3

دکتر باقری

دکترکمالاتی

دکترمحمدی

دوشنبه

97/9/5

دکتر اسلامیان

دکترمیرزایی

دکترمحمدی

سه شنبه

97/9/6

دکتر بهزادی

دکتردانش پژوه

دکتردانش پژوه

چهارشنبه

97/9/7

دکتر باقری

دکترعبادزاده

دکترمحمدی

شنبه

97/9/10

دکتر باقری

دکترکمالاتی

دکترمحمدی

یکشنبه

97/9/11

دکتر بهزادی

دکترپاک منش

 

دوشنبه

97/9/12

دکتر اسلامیان، باقری

دکترمحمدی

دکترمحمدی

سه شنبه

97/9/13

دکتر شمسی

دکتردانش پژوه

دکتردانش پژوه

چهارشنبه

97/9/14

دکتر اسلامیان، باقری

دکترکتابچی

دکترمحمدی

شنبه

97/9/17

دکتر شمسی

دکترکمالاتی

دکترمحمدی

یکشنبه

97/9/18

دکتر اسلامیان، باقری

دکترپاک منش

 

دوشنبه

97/9/19

دکتر شمسی، بهزادی

دکترمیرزایی

دکترمحمدی

سه شنبه

97/9/20

دکتر اسلامیان

دکتردانش پژوه

دکتردانش پژوه

چهارشنبه

97/9/21

دکتر شمسی، بهزادی

دکترکتابچی

دکترمحمدی

شنبه

97/9/24

دکتر شمسی، باقری

دکترکمالاتی

دکترمحمدی

یکشنبه

97/9/25

دکتر اسلامیان

دکترپاک منش

 

دوشنبه

97/9/26

دکتر شمسی، بهزادی

دکترمحمدی

دکترمحمدی

سه شنبه

97/9/27

دکتر باقری

دکتردانش پژوه

دکتردانش پژوه

چهارشنبه

97/9/28

دکتر بهزادی

دکترعبادزاده

دکترمحمدی