۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

 

برنامه هفتگی اتاق عمل متخصصین اورولوژی 

 

شنبه

دکترپاک منش

دکترمیرزایی

دکتر محمدی

 

 

یکشنبه

دکتر عبادزاده

دکترکمالاتی

دکترمیرزایی

 

 

دوشنبه

دکترکتابچی

دکتر دانش پژوه

دکترپاک منش

 

 

سه شنبه

دکتر عبادزاده

دکترپاک منش

دکترمیرزایی

دکترکمالاتی

دکتر محمدی

چهارشنبه

دکترکمالاتی

دکترکرمی

دکتردانش پژوه

 

 

پنج شنبه

دکتر محمدی