۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

                   ضریب اشغال:  60.86

                   تعداد تخت:      31 تخت