۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد


نام ونام خانوادگی: دکترمحمدرضا عبادزاده

تخصص: فلوشيپ پيوند كليه

رتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر گروه

CV

نام ونام خانوادگی: دکتر آذر دانش پژوه

تخصص: فلوشیپ اورولوژی زنان

رتبه علمی: استادیار

سمت: معاون آموزشی گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید پاک منش

تخصص: فلوشيپ اندويورولوژي

رتبه علمی: استادیار

سمت: معاون پژوهشی گروه

نام ونام خانوادگی: دکتر علی اصغر کتابچی

تخصص: فلوشیپ پیوند کلیه

رتبه علمی: دانشیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

نام ونام خانوادگی: دکتر محبوبه میرزایی

تخصص: فلوشیپ اورولوژی اطفال

رتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

نام ونام خانوادگی: دکتر علی کمالاتی

تخصص: فلوشيپ اندويورولوژي

رتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

نام ونام خانوادگی: دکتر رضا محمدی

تخصص: فلوشيپ کانسر

رتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هیات علمی گروه

نام ونام خانوادگی: دکتر حسين كرمي

تخصص: فلوشیپ اندویورولوژی

   سمت: متخصص درماني اورولوژي