۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
اموزش ضمن خدمت
نشست مسئولان دانشگاه در رابطه با راه اندازی ساختمان جدید بیمارستان شهید باهنر کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت
نشست مسئولان دانشگاه در رابطه با راه اندازی ساختمان جدید بیمارستان شهید باهنر کرمان
نشست مسئولان دانشگاه در رابطه با راه اندازی ساختمان جدید بیمارستان شهید باهنر کرمان
برگزاری نشست سرپرست دانشگاه با معاون و مدیران حوزه توسعه مدیریت و منابع
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت
برگزاری نشست سرپرست دانشگاه با معاون و مدیران حوزه توسعه مدیریت و منابع
برگزاری نشست سرپرست دانشگاه با معاون و مدیران حوزه توسعه مدیریت و منابع
دکتر مسعود مقدری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد
دکتر مسعود مقدری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت
دکتر مسعود مقدری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد
دکتر مسعود مقدری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد