۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر


 

نام و نام خانوادگی
 

سمت

Email

CV

 تلفن

عکس

 


دکتر احمد غلامحسینیان
سردبیر مجله        علمی 
   a_gholamhoseinian@kmu.ac.ir

 

 

 
   cv
 

 ۳۲۲۶۳۷۲۵
دکتر حمید نجفی پور
رییس مرکز تحقیقات فیزیولوژی    
 najafipourh@kmu.ac.ir
   


 

 cv


 
۳۲۲۶۴۰۷۱
دکترغلامرضا سپهریمدیر پژوهشی
 
gsepehri@yahoo.com


    
 


cv 
 
۳۲۲۶۳۸۱۵دکتر وحید شیبانی

 رییس مرکز
 تحقیقات علوم اعصاب     
    v_sheibani@kmu.ac.ir

 


cv


 
۳۲۲۶۴۱۹۶
 

 
دکترسید امین آیت اللهی موسوی


مدیر روابط بین 
      الملل


aminayatollahi@kmu.ac.ir      

 
cv
 

۳۲۲۲۷۹۷۵

 
دکتر پیام خزائلی
سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
      pkhazaeli@kmu.ac.ir

 


cv۳۳۲۲۱۶۶۷

 
فاطمه حسنی
مدیر امور اداری
 

 f-hasanis@yahoo.com

 


cv

۳۲۲۶۳۹۴۵