۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

 

    مرتبه علمي: استاد

 

 

 

 

شرح وظایف مدير توسعه آموزش در پژوهش

 

پست الکترونيک  :            aminayatollahi@kmu.ac.ir

 

تلفن تماس :                                   32227975-034