۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت

 

 

 

مراحل قبل از برگزاری کنگره‌های داخلی يا کشوری

 

 

1- مجوز مکتوب از رياست محترم دانشگاه مبنی بر موافقت با برگزاری کنگره

2- تکميل فرم‌ها توسط دبير علمی همايش از طريق سامانه‌ی آموزش مداوم دانشگاه به صورت تايپ شده

3- تنظيم تقويم پيشنهادی برنامه روزانه کنگره

4- مشخص نمودن گروه‌های هدف و اعضای کنگره

5- مدارک( 2 تا 4 )حداقل چهار ماه قبل از شروع برگزاری کنگره توسط دبير علمی همايش بايستی در سامانه‌ی آموزش مداوم دانشگاه تکميل گردند.

6- مجوز (شماره يک) حداقل چهار ماه قبل از شروع کنگره بايستی تحويل مديريت توسعه آموزش در پژوهش گردد.