۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت

 

 

کارگاه‌های کنگره‌های داخلی/ بين‌المللی سال97

 

ردیف عنوان کنگره عنوان کارگاه
1

سمپوزیوم دندانپزشکی

1- مرور سیستماتیک و متاآنالیز


Network meta-analysis -2


EBD3- اصول

 

2

 

 

پاتولوژی 1- تومورهای چالش برانگيز حوزه بيماری‌های زنان
2- آسيب‌شناسی بيماری‌های پوستی

3- آسيب‌شناسی بافت‌نرم و استخوان


4 - آسيب‌شناسی بيماری‌های خونی

 

3

دندانپزشکی کودکان ایران  1- کرون‌های استيل
2- چگونگی کارکرد اپلاينس هدايت رويشی سيليکونی