۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن

 

 

کارگاههای برگزار شده برای اعضاء محترم هیات علمی

 

ردیف تاریخ  عنوان 
1 97/3/22 اتوماسیون اداری
2 97/4/12 متاآنالیز
3 97/4/24 نگارش علمی به زبان انگلیسی