۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

 

در این ویدئو کنفرانس که به همت معاونت پرستاری وزارت بهداشت کشور برگزار شد، ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته به دلیل نیاز به جمع آوری اطلاعات در بخش های نظام سلامت طرح ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته شاغل و غیر شاغل در دانشگاه ها و دانشکده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی آموزش داده شد.

اجرای موفق آزمایشی این طرح در دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، نیشابور و سمنان به صورت پایلوت در حال انجام است.

در این ویدئو کنفرانس که به همت معاونت پرستاری وزارت بهداشت کشور برگزار شد، ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته به دلیل نیاز به جمع آوری اطلاعات در بخش های نظام سلامت طرح ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته شاغل و غیر شاغل در دانشگاه ها و دانشکده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی آموزش داده شد.

اجرای موفق آزمایشی این طرح در دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، نیشابور و سمنان به صورت پایلوت در حال انجام  است