۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 98 دکتر مقدری معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه به همراه تعدادی از همکاران معاونت درمان از آقای رضایی همکار عزیزمان در این معاونت که چند ماهی در بستر بیماری می باشد عیادت نمودند.

از خداوند متعال شفای عاجل برای این عزیز را از خداوند متعال خواهانیم.