۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو

بازدید درخصوص بررسی دامنه عملکرد آزمایشگاههای  کنترل غذا ودارو دانشگاهها ی علوم پزشکی  زاهدان وزابل توسط کارشناسان آزمایشگاه کنترل حوزه معاونت غذا و دار دانشگاه علوم پزشکی کرمان درتاریخهای ۸ و ۹ اردیبهشت ماه  ۹۸