۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

- تخصيص وسهميه بندي شير خشك يارانه اي وكمك تغذيه اي به مراكز توزيع كننده پس از تائيد اداره نظارت بر دارو

- هماهنگي با شركتهاي توزيع كننده شير خشك يارانه اي درجهت تأمين وتوزيع بهينه درمراكر توزيع كننده

- هماهنگي با ذيحسابي دانشگاه درجهت اختصاص كالابرگ مورد نياز خدمات گيرندگان درسطح استان

- تهيه آرم ومهر تأييد جهت ارائه كالابرگهاي شير خشك درسالهاي مختلف واعلام به مراكز صادركننده كالابرگ

- نظارت بر توزيع صحيح شير خشك يارانه اي درمراكز توزيع كننده

- جمع آوري وشمارش كالا برگهاي تحويلي از مراكز توزيعي

- تهيه وتنظيم وتاييد صورت بدهي ها وارائه تسويه حساب به واحدهاي توزيع كننده شير خشك

- تنظيم دفتر كل شير خشك واحدهاي توزيع كننده زير مجموعه دانشگاه

- ارائه گزارش عملكردي درپايان هر فصل به مسئول اداره نظارت بردارو

- گزارش تطبيق عملكرد واحدهاي توزيع كننده دستورالعمل هاي ابلاغي