۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

 به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان زرند در این جلسه که مسئولین داروخانه های سطح شهرستان با حضور مدیر شبکه وواحد نظارت بردرمان با موضوعیت مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها ،ایجاد مقاومت دارویی ، کمبود دارویی وعدم فروش داروهایی که خارج از لیست otc هستند بحث وتبادل نظر شد